Η εφαρμογή του μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσία διευθυντές συνθήκες σχολείου
Αργυρώ Φάσουρα
Αλέξανδρος - Σταμάτιο� Αντωνίου
Περίληψη

Από πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια τονίζεται η ανάγκη για την υιοθέτηση μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας στην εκπαίδευση. Πρωτίστως, το έργο του μετασχηματιστικού ηγέτη είναι  να ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα του οργανισμού με αυτά των μελών του με τον εμπνέει, να διεγείρει πνευματικά και να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα στους οπαδούς του. Η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος και μιας συλλογικής δέσμευσης για την αλλαγή του σχολείου. Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με την  υιοθέτηση αυτού του τύπου ηγεσίας στα σχολεία. Τα αποτελέσματα θα εξεταστούν ως προς το αντίκτυπο που έχουν στον ίδιο τον οργανισμό/σχολείο, στους δασκάλους, και τους μαθητές. Όσο αφορά το σχολείο, η μετασχηματιστική ηγεσία έχει επίδραση στις συνθήκες του σχολείου (π.χ στόχους, σχεδιασμό, δομή) αντανακλώντας τις συνθήκες που επικρατούν στην τάξη όπως οδηγίες, πολιτική και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Άλλα ερευνητικά αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους ηγεσία ασκεί επίδραση σε ευρύτερες σχολικές συνθήκες (π.χ εργασιακό κλίμα).  Ως προς τους δασκάλους, έχει επιπτώσεις στις αντιλήψεις τους σχετικά με τις συνθήκες στο σχολείο, την δέσμευση τους για αλλαγή και την οργανωσιακή μάθηση, καθώς και στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Το άμεσο αποτέλεσμα της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην επίδοση των μαθητών, ως δέσμευση στο σχολείο και συμμετοχή, δεν καταγράφεται ως στατιστικά σημαντικό. ‘Ωστόσο, η ευρύτερη αλλαγή του σχολικού κλίματος καθώς και η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι δάσκαλοι από την εργασία τους φαίνεται να έχει αντίκτυπο στη μάθηση και την επίδοση των μαθητών.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αργυρώ Φάσουρα

Φοιτήτρια Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Αλέξανδρος - Σταμάτιο� Αντωνίου

Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ