Ηλεκτρονική μάθηση Η περίπτωση του Moodle στην επαγγελματική εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση από απόσταση Moodle ΕΠΑΛ ηλεκτρονική μάθηση
Βασιλική Ραγαζού
Παναγιώτης-Βλάσιος Σιούλας
Κωνσταντίνος Φλώρος
Περίληψη

Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί στις μέρες μας ένα πολλά υποσχόμενο χώρο για τη βελτίωση τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ως τα πλέον ευρέως διαδεδομένα εργαλεία ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης θεωρούνται σήμερα τα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων - πλατφόρμες βασισμένες στο διαδίκτυο οι οποίες επιτρέπουν στους διδάσκοντες να διαχειρίζονται και να διαθέτουν εύκολα το εκπαιδευτικό τους υλικό, αλλά που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Ο πρώτος έγκειται στη μελέτη απόψεων και στάσεων είκοσι (20) μαθητών, που παρακολουθούν τον κύκλο σπουδών του τομέα της πληροφορικής σε ένα Δημόσιο ΕΠΑΛ, σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση καθώς και τη μελέτη μαθησιακού υλικού μέσω της πλατφόρμας μάθησης Moodle. Ο δεύτερος στόχος αφορά την παρουσίαση και εφαρμογή διδακτικών μεθόδων με τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και τις απόψεις των σπουδαστών, η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τη μάθηση ως μια ευκαιρία ενίσχυσης και προαγωγής της αυτενέργειας, της ενηλικιότητας, της ανεξαρτησίας, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοανάπτυξης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Βασιλική Ραγαζού

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 19

Παναγιώτης-Βλάσιος Σιούλας

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 20

Κωνσταντίνος Φλώρος

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 19