Περιστροφική κίνηση με δοκιμασίες προτίμησης και επίδοσης σε δεξιόχειρα και μη δεξιόχειρα παιδιά χρονικής ηλικίας τριών έως έξι ετών


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
περιστροφική κίνηση πλευρά προτίμησης περιστροφής πλευρίωση προτίμηση άνω άκρου ασυμμετρία παιδιά.
Μικαέλα Πέτρου
Γεώργιος Γρούιος
Περίληψη

Τα ανθρώπινα εγκεφαλικά ημισφαίρια παρουσιάζουν αισθητηριακές, γνωστικές και κινητικές ασυμμετρίες. Η περιστροφική κίνηση αποτελεί τύπο κινητικής ασυμμετρίας και ορίζεται ως η αυθόρμητη τάση περιστροφής προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Η μελέτη σχεδιάστηκε για τη διερεύνηση της περιστροφικής συμπεριφοράς, δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων παιδιών, χρονικής ηλικίας τριών έως έξι ετών, μέσω της συμμετοχής τους σε δοκιμασίες προτίμησης και επίδοσης περιστροφής. Το δείγμα (Ν=51) παιδιά προσχολικής αγωγής, κατανεμήθηκαν στην Α’ (n=22, 38-49 μηνών), Β’ (n=19, 50-61 μηνών) και Γ’ ομάδα (n=10, 63-74 μηνών). Για κάθε συμμετέχοντα, συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο προτίμησης άνω άκρου, το διάγραμμά εκτέλεσης περιστροφής (Ε.Π.) και το διάγραμμα της απεικονιστικής αναπαράστασης (Α.Α.) της περιστροφής. Στα αποτελέσματα, παρατηρήθηκαν όμοια ποσοστά περιστροφής για την Α’ ομάδα στην Ε.Π. του 1ου, 3ου και 4ου  έργου, για τη Β’ ομάδα στην Ε.Π. του 1ου και 3ου έργου και στην Α.Α. του 2ου, 3ου  και 4ου έργου. Τόσο τα δεξιόχειρα όσο και τα μη δεξιόχειρα παιδιά του δείγματος επέδειξαν στην πλειοψηφία τους υψηλοτέρα ποσοστά δεξιόστροφης περιστροφής. Τα αποτελέσματα της μελέτης συζητούνται υπό το φως των σύγχρονων θεωρητικών δεδομένων που αφορούν τα ψυχοβιολογικά χαρακτηριστικά της περιστροφικής συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μικαέλα Πέτρου

Νηπιαγωγός, M.ed. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Γεώργιος Γρούιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ