Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση


Δημοσιευμένα: Ιουλ 28, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά κλάσματα εννοιολογική γνώση διαδικαστική γνώση αναγνωστική ικανότητα δεξιότητες
Ελένη Καντεμνίδη
Γιάννης Καραγιαννάκης
Ευαγγελία Γαλανάκη
Περίληψη

Οι υπάρχουσες έρευνες αναδεικνύουν ότι πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα κλάσματα εξαιτίας της σύνθετης έννοιας αυτών καθώς και των λανθασμένων στρατηγικών που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση τους. Σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, φαίνεται πως τόσο η εννοιολογική όσο και η διαδικαστική γνώση των κλασμάτων είναι απαραίτητες για τη μαθηματική ικανότητα. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη της ύπαρξης ή μη διαφοροποίησης στην επίδοση στα κλάσματα ολικά, εννοιολογικά και διαδικαστικά μεταξύ παιδιών με και χωρίς δυσκολίες στα μαθηματικά ή την ανάγνωση. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το MathPro test το οποίο αξιολογεί μαθηματικές δεξιότητες στους τομείς: επίγνωσης αριθμού, μνήμης, οπτικο-χωρικό και συλλογιστικής, ένα τεστ κλασμάτων που αξιολογεί την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίδοσης στα μαθηματικά και την ανάγνωση από το δάσκαλο της τάξης και ένα τεστ αναγνωστικής ευχέρειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά ή την ανάγνωση σημείωσαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στα κλάσματα συνολικά, αλλά και επιμέρους στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση των κλασμάτων. Οπότε, προκύπτει η ανάγκη καλλιέργειας των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω δυσκολίες οι μαθητές.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ελένη Καντεμνίδη

Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Γιάννης Καραγιαννάκης

Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Ευαγγελία Γαλανάκη
ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ