Η Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στο γυμνάσιο: η σχέση τους με τα κίνητρα επίτευξης και την επίδοση των μαθητών


Δημοσιευμένα: Μαρ 3, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνητρα Κόστος Γεωμετρία Επίδοση Τεχνολογία
ΔΑΝΑΗ – ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό στόχο να διερευνήσει το κατά πόσο η χρήση  των νέων τεχνολογιών στα σχολεία επηρεάζει τις πεποιθήσεις κινήτρων και την επίδοση των μαθητών/τριών στο μάθημα της Γεωμετρίας, όταν αυτό διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας υιοθετήθηκε η θεωρία Προσδοκίας- Αξίας (Κόστος) και ως πεποιθήσεις κινήτρων εξετάστηκαν οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Επιπλέον, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας και των προσδοκιών επιτυχίας, αξίας έργου και κόστους. Στην έρευνα συμμετείχαν 43 μαθητές της Β’ Γυμνασίου του σχολείου τηςΝ. Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε 2 κλίμακες αυτο-αναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των μαθητών όσον αφορά τις προαναφερθείσες μεταβλητές για τις δύο συνθήκες που μελετήθηκαν, δηλαδή τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωμετρίας με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και αυτή που γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών,βρέθηκε ότι η αυτοαποτελεσματικότητα συσχετίζεται θετικά με τις προσδοκίες επιτυχίας και με την  αξία του μαθήματος, ενώ συσχετίζεται αρνητικά με το κόστος. Επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, βρέθηκε θετική συσχέτιση των προσδοκιών επιτυχίας με την αξία έργου και αρνητική συσχέτιση αυτών με το κόστος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΔΑΝΑΗ – ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ψυχολόγος,  MSC Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ετήσιο πρόγραμμα ειδικής αγωγής ΕΚΠΑ

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΖΩΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ψυχολόγος