Διερεύνηση δυσκολιών Παραγωγικής Μορφολογικής Επίγνωσης που αφορούν σε δοκιμασίες παραγωγικών τύπων με και χωρίς θεματική αλλαγή σε δυσλεξικούς και μη δυσλεξικούς μαθητές


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-Kλειδιά δυσλεξία παραγωγική μορφολογική επίγνωση μορφολογική ανάπτυξη παραγωγικοί τύποι θεματική αλλαγή
Σοφία Μότση
Βασίλειος Σταυρόπουλος
Περίληψη
Περίληψη

Η ανάπτυξη της Μορφολογικής Επίγνωσης (ΜΕ) αποτελεί σύνθετη διαδικασία και εξελίσσεται με βάση την ηλικία. Τα ευρήματα της σχετικής με το θέμα ερευνητικής αρθρογραφίας συγκλίνουν στο ότι οι σύνθετοι τύποι παράγωγων λέξεων επηρεάζουν τη ΜΕ των μαθητών με δυσλεξία και ειδικότερα εκείνοι με ορθογραφικές ή φωνολογικές αλλαγές ως προς το θέμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις δυσκολίες Παραγωγικής Μορφολογικής Επίγνωσης (ΠΜΕ) μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες παραγωγικών τύπων με και χωρίς θεματική αλλαγή. Οι δοκιμασίες ΠΜΕ στις οποίες εξετάστηκαν οι συμμετέχοντες αφορούσαν σε συμπλήρωση πρότασης με παράγωγη λέξη από τη λεξική βάση που δινόταν, και αντίστροφα, σε σχηματισμό της λεξικής βάσης από παράγωγη λέξη. Όλες οι δοκιμασίες περιελάμβαναν ισόποσο αριθμό παραγωγικών τύπων με και χωρίς θεματική αλλαγή. Από τη σχετική ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία σημείωσαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνες των μαθητών με δυσλεξία, ενώ ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησης, οι μαθητές με δυσλεξία σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις σε έργα ΠΜΕ με φωνολογική αλλαγή ως προς το θέμα συγκριτικά με εκείνες των μαθητών χωρίς δυσλεξία. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αναπτυξιακές διαφορές στο σύνολο των δοκιμασιών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Σοφία Μότση

Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός, M.Ed.

Βασίλειος Σταυρόπουλος

Εκπ/κός ΠΕ70-Διδάκτορας ΠΤΔΕ  Παν. Θεσσαλίας