Διερεύνηση των επιθυμιών, των γνώσεων και των απόψεων νέων με νοητική αναπηρία ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-Κλειδιά Νοητική αναπηρία μετάβαση προ-επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματική αποκατάσταση.
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
Παναγιώτα Μπογέα
Περίληψη

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι επιθυμίες, οι γνώσεις και οι απόψεις νοητικά ανάπηρων εφήβων που φοιτούν σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών επιδιώκεται ο εντοπισμό των δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ οικογένειας-ενδιαφερόντων-εκπαίδευσης και επιλογής επαγγέλματος, των επιδιώξεων και των φιλοδοξιών των ίδιων των εφήβων, της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους και του επιπέδου των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από νέους με μέτρια και ελαφρά νοητική αναπηρία, ηλικίας 14-22 ετών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτελείται συνολικά από 36 ερωτήσεις, κλειστού και ανοιχτού τύπου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιθυμιών των νέων κυριαρχεί η συμβολή του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος, ότι οι έφηβοι με Ν.Α. εκδηλώνουν έντονη επιθυμία για επαγγελματική αποκατάσταση και αυτονόμηση και ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών που δεν επιθυμεί να ασκήσει ως επάγγελμα αυτό στο οποίο εκπαιδεύεται. Όσον αφορά το επίπεδο των επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και αυτόνομης διαβίωσης των συμμετεχόντων παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος έχει αποκτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και προσόντων. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου

Καθηγήτρια ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Μπογέα

Φιλόλογος, Μ.Α. Ειδική αγωγή