Εκπαιδευτικές πολιτικές για χαρισματικούς μαθητές στην Αγγλία και τη Φινλανδία. Συγκριτική μελέτη.


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών εκπαιδευτικές πολιτικές Αγγλία Φινλανδία
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ
Περίληψη

Σκοπός της εισήγησης είναι η συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα στην Αγγλία και τη Φινλανδία αναφορικά με την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές που στόχο έχουν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των χαρισματικών μαθητών και να αναπτύξουν στο μέγιστο τα ταλέντα, καθώς και τις δεξιότητές τους στην κάθε μια από τις δύο προαναφερόμενες χώρες.

Αρχικά, καταγράφονται οι πολιτικές  που έχει υιοθετήσει  το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα για την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Γίνεται παρουσίαση του "αγγλικού μοντέλου", το οποίο βασίζεται σε παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών και αποτελεί τη βάση του ευρύτερου εθνικού προγράμματος που προσφέρεται σε μαθητές όλων των ηλικιών και σε όλα τα σχολεία που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Αγγλίας. Ένα βασικό πλεονέκτημα του "αγγλικού μοντέλου" είναι ότι χρησιμοποιεί στοιχεία από τα υπάρχοντα μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών  για να δημιουργήσει μια προσέγγιση που τοποθετεί την εκπαίδευση χαρισματικών μέσα στη συνολική εκπαιδευτική πολιτική και μέσα στους ευρύτερους στόχους της κοινωνικής πολιτικής, καθώς δίνεται η ευκαιρία ανάδειξης και καλλιέργειας χαρισματικών μαθητών που προέρχονται από χαμηλότερα  κοινωνικά στρώματα.

Στη συνέχεια, γίνεται μια ιστορική αναδρομή που αφορά στις πολιτικές που υιοθετούνται από  το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και ενισχύουν τη χαρισματικότητα, ενώ παράλληλα αναλύονται οι βασικές αρχές του, όπως η αποκέντρωση και η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή.  Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές που ακολουθούνται για τους χαρισματικούς μαθητές σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στον τρόπο με το οποίο το φινλανδικό εκπαιδευτικό μοντέλο ενσωματώνει τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης που προτείνει ο Gardner.

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών των δύο αυτών ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στην εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑ

Εκπαιδευτικός, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Εκπαιδευτικός, ΠΤΔΕ ΔΠΘ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ

Διδάκτωρ Ειδ. Αγωγής, ΠΤΔΕ  ΕΚΠΑ