Δείκτης νοημοσύνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
δείκτης νοημοσύνης κίνητρα μάθησης στρατηγικές μάθησης σχολικές επιδόσεις
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΜΠΑΙΝΟΣ
Περίληψη

Η συνεξέταση του δείκτη νοημοσύνης, των πεποιθήσεων των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης των μαθητών, αποτελεί χρήσιμη πηγή ανατροφοδότησης και πληροφοριών τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για τους ίδιους τους μαθητές προκειμένου να αυξήσουν τις σχολικές τους επιδόσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο δείκτη νοημοσύνης, τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης, καθώς και να διαπιστωθεί ο τρόπος που αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται αφενός μεταξύ τους, αφετέρου με τη σχολική επίδοση των μαθητών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 216 μαθητών Γυμνασίου. Χορηγήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία· το Ερωτηματολόγιο Κινήτρων και Στρατηγικών Μάθησης (MSLQ) και το Τεστ Τυπικών Προοδευτικών Μητρών του Raven.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που σημειώνουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις τείνουν να έχουν υψηλότερες πεποιθήσεις κινήτρων και χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό στρατηγικές για τη μάθησή τους σε σχέση με τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων.Tο άγχος εξετάσεων φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την επίδοσή τους στα Μαθηματικά. Αναφορικά με την εξέταση του δείκτη νοημοσύνης, τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι, οι χαρισματικοί μαθητές έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από τους μαθητές με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης. Τέλος, ο συγκεκριμένος δείκτης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους μη χαρισματικούς μαθητές ως προς τη διαμόρφωση των σχολικών τους επιδόσεων. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα προτείνεται να διεξαχθεί για να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ
MSc
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΗ
MSc