Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτικοί δίγλωσσοι μαθητές κίνητρα επιμόρφωση
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΜΑΝΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα κίνητρα που υιοθετούν σχετικά με την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής για την κάλυψη των αναγκών[1] των δίγλωσσων μαθητών.  

Διεξήγαμε έρευνα με ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, που βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από 106 εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε Δημοτικά σχολεία της Αχαΐας.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εκπαιδευτικοί με χαμηλή επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής υιοθετούν πιο στερεοτυπικές αντιλήψεις που τους οδηγούν στην αναγνώριση συγκεκριμένων κινήτρων και αντίστοιχων εμποδίων ως προς την επιμόρφωσή τους σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Επιπλέον, αυτές οι στερεοτυπικές αντιλήψεις τους για τη διαπολιτισμική παιδαγωγική έχουν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών των δίγλωσσων μαθητών. Τέλος, τα ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν υψηλά τη δική τους ευθύνη για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών.

Περαιτέρω ποιοτικές έρευνες θα έπρεπε να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν καλύτερα οι επιμέρους δυσκολίες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους δίγλωσσους μαθητές. Δυσκολίες που αναφέρονται τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην κοινωνικοποιητική ενταξιακή πορεία των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΜΑΝΤΑ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ψυχολόγος Υγείας, Msc, Υποψ. Δρ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

Δρ., Πανεπιστήμιο Πατρών