Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών όσον αφορά το ελεύθερο παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω αυτού


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Ελεύθερο παιχνίδι υπαίθριο παιχνίδι κοινωνική ανάπτυξη νηπιαγωγείο
EVDOXIA SOURLAGKA
ALEXIA BARABLE
Περίληψη

Το παιχνίδι και η ανάπτυξη των παιδιών είναι δύο βασικά θέματα τα οποία απασχολούν εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά νηπιακής ηλικίας. Το ελεύθερο παιχνίδι στην ύπαιθρο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών ως προς τον ρόλο του ελεύθερου εξωτερικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής και της Μυτιλήνης. Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν η συνέντευξη και συγκεκριμένα ερωτήθηκαν 10 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με ποιοτικό τρόπο, μέσω θεματικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν ότι το ελεύθερο παιχνίδι στην ύπαιθρο έχει θετικές επιδράσεις στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και συγκεκριμένα στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, μέσω του ελεύθερου και υπαίθριου παιχνιδιού τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η ομαδοποίηση, η αλληλοβοήθεια, η ικανότητα ανταλλαγής και διαπραγμάτευσης, η υπομονή, η συμμόρφωση, η ικανότητα διαχείρισης της απόρριψης και της επικοινωνίας. Επιπλέον η έρευνα επικεντρώθηκε και πάνω στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί, σχετικά με το υπαίθριο παιχνίδι. Επισημαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς τις μεθόδους και τις πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν σε σχέση με το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, όπως επίσης και η σωστή διαρρύθμιση κατάλληλων εξωτερικών χώρων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
EVDOXIA SOURLAGKA
MSc Special Educational Needs, BA Physical Education and Sport Science, BA Early Childhood Studies
ALEXIA BARABLE, University of Dundee, UK
Lecturer in Education, University of Dundee, UK