Εσωγενείς και εξωγενείς προοπτικές θέασης τρισδιάστατων κατασκευών


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
τρισδιάστατη Logo εξεικόνιση κατασκευαστικές στρατηγικές και γωνία θέασης
Μαρία Λάτση
Χρόνης Κυνηγός
Περίληψη

 Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε μέρος των ευρημάτων μιας έρευνας τάξης, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα διαθέσιμα σε ένα περιβάλλον Γεωμετρίας της Χελώνας εργαλεία δυναμικού χειρισμού της γωνίας θέασης του προσομοιούμενου τρισδιάστατου χώρου, καθώς κατασκεύαζαν τρισδιάστατα αντικείμενα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του τρόπου χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων αλλαγής οπτικής γωνίας και των κατασκευαστικών στρατηγικών που ακολούθησαν οι μαθητές, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ο τρισδιάστατος χώρος φαίνεται να έγινε αντιληπτός από τους μαθητές μέσω δύο διαφορετικών προοπτικών: μιας εσωγενούς και μιας εξωγενούς. Όταν οι μαθητές εστίαζαν στην πλοήγηση και στον προσανατολισμό της χελώνας, ο τρισδιάστατος χώρος γινόταν αντιληπτός μέσω μιας εσωγενούς προοπτικής θέασης, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης γινόταν μέρος του προσομοιούμενου χώρου και τον έβλεπε μέσα από τη σκοπιά της χελώνας. Εν αντιθέσει, όταν το σημείο εστίασης ήταν κατασκευή γραφικών αντικειμένων, ο τρισδιάστατος χώρος γινόταν αντιληπτός μέσω μιας εξωγενούς προοπτικής θέασης, μέσα δηλαδή από τη σκοπιά ενός εξωτερικού παρατηρητή που κοιτούσε τα γραφικά αποτελέσματα της κίνησης της χελώνας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles