Μια εφαρμογή του αλγορίθμου simulated annealing για τον υπολογισμό ελάχιστων τιμών στο πλαίσιο του υπολογιστικού πειράματος


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
υπολογιστικό πείραμα annealing δείκτες μοντελοποίησης
Σαράντος Ψυχάρης
Νικόλαος Οικονομίδης
Περίληψη

 Οι σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές προσδοκούν από τους εκπαιδευόμενους να είναι οι ίδιοι παραγωγοί της γνώσης. Από ερευνητικά αποτελέσματα έχει επίσης προκύψει ότι μια από τις νοηματοδοτούμενες μορφές μάθησης είναι η μοντελοποίηση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία ο εκπαιδευόμενος θα χτίσει αναπαραστατικά, και κυρίως εκφραστικά, μοντέλα προσομοίωσης. Στην εργασία εφαρμόζουμε μια υπολογιστική προσομοίωση του αλγορίθμου simulated annealing που δημιουργήθηκε με τη γλώσσα Java με σκοπό τη διερεύνηση του Υπολογιστικού Πειράματος στην «προσέγγιση της μάθησης» και σε συγκεκριμένους «δείκτες μοντελοποίησης».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles