Η εφαρμογή τεχνολογιών Web 2.0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση σχεδιασμού μιας δραστηριότητας Wiki


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Web 2.0 wikis σχεδιαστικό πείραμα τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ηλίας Καρασαββίδης
Σεβαστή Θεοδοσίου
Περίληψη

Παρόλο που τα wikis αποτελούν μια από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες της δεύτερης γενιάς του παγκόσμιου ιστού, υπάρχει σοβαρό βιβλιογραφικό κενό ως προς τους τρόπους αποτελεσματικής ενσωμάτωσής τους σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι το επίπεδο συμμετοχής των φοιτητών στα wikis είναι πολύ μικρό και η online συνεργασία των φοιτητών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από ένα σχεδιαστικό πείραμα το οποίο αποσκοπεί στην προοδευτική ανάπτυξη μιας δραστηριότητας wiki για την επίλυση των προβλημάτων συμμετοχής και συνεργασίας. Η εργασία εξετάζει την επίδραση των περιεχομένων της δραστηριότητας στη συμμετοχή και τη συνεργασία των φοιτητών σε σχέση με προγενέστερη εκδοχή της δραστηριότητας. Πενήντα έξι φοιτητές συμμετείχαν σε ένα προπτυχιακό μάθημα στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε η δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή των φοιτητών βελτιώθηκε σημαντικά σε μια από τις τρεις διαστάσεις που εξετάστηκαν, ενώ αντίθετα η online συνεργασία των φοιτητών στα πλαίσια της δραστηριότητας δεν παρουσίασε συστηματική βελτίωση. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles