Χρήση εργαλείων τύπου wiki στην εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Sep 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Web 2.0 Wiki εκπαίδευση FosWiki συνεργατική μάθηση
Μαριάνθη Ζιώγκου
Σταύρος Δημητριάδης
Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των Wikis, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των Web 2.0 τεχνολογιών, και την αξιολόγηση της συνεισφοράς τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του εργαλείου Wiki στο χώρο της εκπαίδευσης, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε μία πιλοτική μελέτη περίπτωσης σε ένα προπτυχιακό πανεπιστημιακό μάθημα. Συγκεκριμένα, η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ένα εργαλείο τύπου Wiki, το FosWiki, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια μιας αυθεντικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας για να υποστηρίξει τη συνεργασία των φοιτητών στην εκπόνηση ομαδικής εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα εργαλείο τύπου Wiki, στα πλαίσια μιας καλά σχεδιασμένης δραστηριότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την υποστήριξη της συνεργασίας σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες, και να αποτελέσει μία ευέλικτη και αποδοτική μορφή συνεργατικής μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles