Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου authentic learning ΤΠΕ στην εκπαίδευση φυσικές επιστήμες επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός μοντέλου προετοιμασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στο συνδυασμό δύο προσεγγίσεων: της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (Technological Pedagogical Content Knowledge, ΤΠΓΠ) για τις Φυσικές Επιστήμες και της αυθεντικής μάθησης (authentic learning). Περιγράφονται και αναλύονται οι βασικές συνιστώσες του μοντέλου και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, όπως αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης επιμορφωτών ΦΕ στο ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακολουθεί η παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων αξιολόγησης σχετικά με την επίδραση του Προγράμματος στις απόψεις, τις θεωρήσεις και τις ικανότητες των επιμορφούμενων να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles