Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Δραστηριότητες με ΤΠΕ Παιδαγωγική Γνώση Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Αγγελική Τζαβάρα
Βασίλειος Κόμης
Περίληψη

Στο πλαίσιο της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική εκπαίδευση και των αλλαγών που έχει επιφέρει η ένταξη αυτή κυρίαρχος κρίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται να προετοιμασθεί καταλλήλως έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει, με τρόπο ομαλό και εποικοδομητικό, τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση αυτόν τον προβληματισμό σχεδιάστηκε σχετική έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, και στόχος της είναι η μελέτη της ενσωμάτωσης της παιδαγωγικής γνώσης φοιτητριών προσχολικής εκπαίδευσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με τις ΤΠΕ. Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο ‘Παιδαγωγική Γνώση’ (ΠΓ) – ‘Pedagogical Knowledge’ (PK), μέρος της ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’ (ΤΠΓΠ) – ‘Technological Pedagogical Content Knowledge’ (TPCK). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι φοιτήτριες παρουσιάζουν ένα σημαντικό βαθμό σύγχυσης με ισχυρή προτίμηση στα χαρακτηριστικά του συμπεριφοριστικού τρόπου διδασκαλίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles