Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
προφίλ εφαρμογών εκπαιδευτικά μεταδεδομένα πρότυπο IEEE LOM εργαλείο ASKLOM-AP
Γεώργιος Χλωρός
Παναγιώτης Ζέρβας
Δημήτριος Γ. Σάμψων
Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από διεθνείς προσπάθειες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του προτύπου IEEE LOM ως ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο για τον χαρακτηρισμό εκπαιδευτικών πόρων με σκοπό την αποθήκευση , αναζήτηση και ανάκτηση αυτών των πόρων μέσω Διαδικτυακών Αποθηκών. Από την άλλη πλευρά, έχει αναγνωριστεί αρκετά νωρίς ότι είναι πρακτικά αδύνατο για ένα γενικευμένο πρότυπο όπως το IEEE LOM να μπορέσει να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες διαφορετικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η καλή πρακτική της ανάπτυξης Προφίλ Εφαρμογών (ΠΕ) του προτύπου IEEE LOM και μια σειρά από ΠΕ να έχουν δημιουργηθεί διεθνώς για την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Παρόλα αυτά, ελάχιστα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί που εξυπηρετούν την διαδικασία Δημιουργίας και Διαχείρισης ΠΕ του Προτύπου IEEE LOM, ενώ παράλληλα αυτά τα εργαλεία παρουσιάζουν και σημαντικά μειονεκτήματα δημιουργώντας επιπλέον εμπόδια στους τελικούς τους χρήστες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το τρόπο αξιοποίησης του Εργαλείου ASK-LOM-AP, ενός διαδικτυακού εργαλείου για την Δημιουργία και Διαχείριση ΠΕ του Προτύπου IEEE LOM με σκοπό την απλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας από τους τελικούς χρήστες καθώς και την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων περιορισμών που προέρχονται από ήδη υπάρχοντα εργαλεία για Δημιουργία και Διαχείριση ΠΕ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles