ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Ελισάβετ Γεωργιάδου
Αναστάσιος Οικονομίδης
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα όργανο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο σχεδιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του Έργου “ΕΠΕΝΔΥΣΗ” (www.ithaca.uom.gr) το οποίο ανήκει στη δράση Ε42 ‘Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Επιμορφωτών’ της Ενέργειας “Οδύσσεια”. Η “ΕΠΕΝΔΥΣΗ” στοχεύει πέρα από την επιμόρφωση των επιλεγμένων εκπαιδευτικών, στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες πάνω σε εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδόν για όλα τα θέματα διδασκαλίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο έχει αξιολογηθεί από τους ερευνητές του έργου. Ο σχεδιασμός του οργάνου αξιολόγησης βασίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε με την ενοποίηση διάφορων σημαντικών ζητημάτων που προέκυψαν από έρευνα πάνω στην αξιολόγηση και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών συστημάτων τα προηγούμενα δεκαπέντε χρόνια. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει την κοινωνική και πρακτική αποδοχή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο όρος κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με την κοινωνική βάση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή με το μοντέλο εκπαίδευσης μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής κοινότητας. H πρακτική αποδοχή περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς: α) την αξιολόγηση της ύλης που παρουσιάζεται μέσω των σύγχρονων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, β) την παρουσίαση και οργάνωση της ύλης, γ) τις διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης του λογισμικού και δ) την αξιολόγηση της μάθησης που προκύπτει από την εφαρμογή του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία. Κάθε ένας από τους τομείς εμπεριέχει έναν αριθμό κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό να χαρακτηριστεί άξιο διανομής σε εκπαιδευτικούς χώρους. Αυτά τα κριτήρια παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles