ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Γεώργιος Μπακαλίδης
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Περίληψη

Στην εργασία αυτή μελετάμε την εισαγωγή της υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας στη Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιχειρούμε μια αποτίμηση της επίδρασής τους στις διαδικασίες μετασχηματισμού μεθόδων και νοοτροπιών στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αναλύοντας τα αδιέξοδα των παραδοσιακών διδακτικών προτύπων και επισημαίνοντας τις δυσκολίες αποδοχής του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος που διαμορφώνουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθορίζουμε τα επιστημολογικά προαπαιτούμενα και τις παιδαγωγικές αρχές που συνέχουν την επιτυχή εφαρμογή τους. Η κυρίαρχη μέθοδος της μετωπικής διδασκαλίας ακολουθώντας τρόπους προσέγγισης που αποξενώνουν το μαθητή από το γνωστικό αντικείμενο και επιβάλλοντας ρυθμούς μάθησης που αποτρέπουν τη δημιουργική συμμετοχή στη διαμόρφωση της γνώσης, οδήγησε σε απαξίωση του σχολείου. Η υιοθέτηση νέων διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία προβάλλει ως μια ελπιδοφόρα πρόταση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εμφανίζει σημεία παρακμής. Προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών, η ικανότητά τους να διατυπώνουν υποθέσεις και να ελέγχουν την εγκυρότητά τους θα πρέπει να καθορισθούν τα γενικά κριτήρια οργάνωσης, διαχείρισης και εφαρμογής του διερευνητικού λογισμικού στη διδακτική πράξη. Μια ολοκληρωμένη και νοηματοδοτούμενη μάθηση, που δεν παρουσιάζεται ως μια απλή παράθεση συλλογής δεδομένων απομονωμένων μεταξύ τους και χωρίς σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις, προϋποθέτει ως συνοδευτικό υλικό ένα φύλλο μελέτης. Η χρήση του συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος, παρωθεί στη δημιουργική συμμετοχή του μαθητή και ενισχύσει την προσπάθεια συγκερασμού της εποικοδομητικής και συνεργατικής μάθησης. To παράδειγμα εφαρμογής των ΝΤ για τη διδασκαλία των εγκάρσιων κυμάτων, με χρήση του λογισμικού Modellus, που παρατίθεται στο τέλος αποσκοπεί στη συγκεκριμενοποίηση των προσεγγίσεών μας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles