Η παιγνιοποίηση ως διάσταση εκπαιδευτικού σχεδιασμού


Δημοσιευμένα: Ιαν 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Μικτό πλαίσιο μάθησης Μηχανισμός παιγνιοποίησης Κοινότητες Διερεύνησης
Κυπαρισσία Παπανικολάου
Μαρία Τζελέπη
Ιωάννης Πετρούλης
Μαρία Μουντρίδου
Κατερίνα Μακρή
Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό που ενισχύεται από μηχανισμό παιγνιοποίησης στοχεύοντας στην ενίσχυση μιας κοινότητας διερεύνησης μεταξύ των μελών της εικονικής τάξης σε ένα πλαίσιο μικτής μάθησης. Ο μηχανισμός παιγνιοποίησης αξιοποιεί ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με το περιεχόμενο του μαθήματος και από τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις εκπαιδευτικού σκοπού προκειμένου να ενισχύσει την ατομική γνωστική εμπλοκή και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα στοιχεία παιγνιοποίησης που παρέχει διαθέτουν χαρακτηριστικά που συνδυάζουν το άτομο με την κοινότητα όπως η διαβάθμιση που οργανώνεται σε τρία επίπεδα – άτομο, κοινότητα, άτομο ως μέλος της κοινότητας -, η μορφή που αναπτύσσεται σε δύο διαστάσεις – επίδοση, κοινωνικότητα - και η στοχοθεσία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που αφορά τις διαστάσεις της γνωστικής και κοινωνικής παρουσάις μιας κοινότητας διερεύνησης. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφάνηκε η προστιθέμενη αξία της ένταξης ποικιλίας εναλλακτικών τύπων συστατικών παιγνιοποίησης όπως διακριτικών, οπτικοποιήσεων, επιπέδων, με μία ενδεικτική προτίμηση των φοιτητών προς απεικονίσεις που αντανακλούν ισορροπημένα την κοινότητα ως προς την γνωστική και κοινωνική παρουσία της συγκριτικά με το άτομο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles