Non-Governmental Organizations as a Place for Cultural Rituals: Cyprus Turkish French Cultural Association


Dilan ÇİFTÇİ
Heran ÇİFTÇİ
Filiz SOYER
Abstract
This study reveals the strength non-governmental organizations as a place for recalling cultural memory and cultural rituals. In this study, the theories about the tightness of cultural memory to its cultural environment, and the non-governmental organizations through the cross-border travel and the possibility of blending with the existing cultural symbols are described. The Turkish Cypriot French Cultural Association, which has been active in Northern Cyprus for 34 years, has been presented with a historical view, but the symbolic cultural rituals of the living legacies of French culture have been addressed through civil society organizations. While the subjects of cultural memory and collective memory are often referred to politics, non-governmental organizations with contributions to culture are often ignored. In the light of these conceptual debates a wide range of cultural memory and symbolic cultural rituals have been discussed. As a concrete assessment of all these information and discussions, the Turkish Cypriot French Cultural Association's French symbolic cultural rituals are the main objective of the study. In this context, the analysis of French cultural symbolic rituals in Northern Cyprus has been demonstrated by using visual text analysis technique and content-analysis technique. As the information and documents are obtained, the Turkish Cypriot French Cultural Association as a well-established non-governmental organization in Northern Cyprus has demonstrated its importance as a cultural memory venue.
Article Details
  • Section
  • Articles
References
Avrupa Birliği Bakanlığı. (2004). AB Uyum Süreci ve STK’lar. InTürkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu XIV. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
Aktan, C., C. & Çoban, H. (2006). ‘Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri’. İç. C. C. Aktan (Ed.), Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, (ss. 13-40). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Almond, G., A. & Verba, S. (2015). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Scranton, PA:Princeton University Press.
Arnold, M. (1994). Culture & Anarchy. New Heaven: Yale University Press.
Assmann, J. (2001). Kültürel Bellek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bourdieu, P. & Passeron, J., C. (1964). Les Héritiers: Les Étudiants et la Culture. Paris: Les Editions de Minuit.
Burke, P. (2017). Popular Culture in Early Modern Europe. London: Routledge.
Collins, R. (2004). Interaction Ritual Chains. New Jersey: Princeton University Press.
Connerton, P. (1999). Toplumlar Nasıl Anımsar?. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2011). Kültür ve İletişim. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
Eriksen, T., H. (2009). Küçük Yerler Derin Mevzular Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş. İstanbul: Avesta Yayınları.
Gusfield, J., R. & Michalowicz, J. (1984). Secular Symbolism: Studies of Ritual, Ceremony, and the Symbolic Order in Modern Life, Annual Review of Sociology, 10, 417–418.
Güneş , İ. (2004). Sivil Toplum Kuruluşları, Son Baskı Sanal Dergi, 1(5). Retrieved from:
Herdt, G., H. (2017). Rituals of Manhood. New York: Routledge.
Honko, L. (1979). Theories Concerning the Ritual Process. In L. Honko (Ed.), Science of Religion Studies in Methodology, (pp. 372). Paris, New York: Mouton Publishers.
Inglehart, R. (2018). Culture Shift in Advanced Industrial Society. New Jersey: Princeton University Press.
Kalaycioğlu, E. (1998). Sivil Toplum ve Neo-patrimonyal Siyaset. İç. E. F. Keyman, A. Y. Sarıbay (Ed.), Küreselleşme-Sivil Toplum ve İslam, (ss. 111-135). Ankara: Vadi Yayınları.
Karaman, K. (2010). Ritüellerin Toplumsal Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 227-236.
Keyman, F. (2004). Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum: Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, 3, Retrieved from: http://stk.bilgi.edu.tr/docs/keyman_std_3.pdf.
Kocadaş, B. (2005). Kültür ve Medya. Bilig, 34, 1-13.
Koschmann, M., A. & McDonald, J. (2015). Organizational Rituals, Communication, and the Question of Agency. Management Communication Quarterly, 29(2), 229-256.
Lane, C. (1981). The Rites of Rulers, Ritual in Industrial Society-The Soviet Case. Cambridge: Cambridge University Press.
Lewis, O. (2017). The Culture of Poverty. In N. Levine, M. Hochbaum (Ed.), Poor Jews: An American Awakening, (pp. 1-17), New York: Routledge.
Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü), (ss. 624). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Mumford, L. (2016). The Culture of Cities, London: Open Road Media.
Murtezaoğlu, S. (2012). Kültürel Belleğin Ritüel Yoluyla Kuruluşu. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (Temmuz-Aralık) (Balkan Özel Sayısı-II), 344-350.
Peacock, J., L. (1979). Notes on a Theory of the Social Evolution of Ritual. In L. Honko (Ed.), Science of Religion Studies in Methodology, (pp. 391) Paris, New York: Mouton Publishers.
Rugman, A. (2000). Globalleşmenin Sonu, (Çev. S. Eroğlu), Ankara: MediaCat Yayınları.
Savran, G. (2013). Sivil Toplum ve Ötesi. İstanbul: Alan Yayınları.
Salamone, F., A. (2004). Routledge Encyclopaedia of Religious Rites, Rituals and Festivals. New York: Routledge.
Schuyt, N., M., T. & Schuijt, J., J., M. (1998). Rituals and Rules: About Magic in Consultancy, Journal of Organizational Change Management, (11)5, 400.
Şahin, İ. (2008). Göçmen Kadınların Dini Ritüellere Katılımı: Amersfoort (Hollanda) ve Boğazlıyan Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.
Talas, M. (2011). Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 387-401.
The Management Center. (2007). Kıbrıs: Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Örgütleri Rehberi, Lefkoşa: The Management Center Yayınları.
Trehub, S., E. (2015). Cross-Cultural Convergence of Musical Features. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(29), 8809-8810.
Türk Dil Kurumu Elektronik Sözlüğü. (2019). Retrieved from http://www.tdk.gov.tr
Otnes, C., C. (2017). The Case for Exploring Cultural Rituals as Consumption Contexts. In M. R. Solomon, T. M. Lowrey (Ed.), The Routledge Companion to Consumer Behaviour, (pp. 489-506). New York: Routledge.
Watson-Jones, R., E. & Legare, C., H. (2016). The Social Functions of Group Rituals. Current Directions in Psychological Science, 25(1), 42-46.
Werker, E. & Ahmed F., Z. (2007). What Do Non-Governmental Organizations Do?, Journal of Economic Perspectives. Retrieved from: http://www.hbs.edu/research/pdf/08-041.pdf.
Wulf, C. (2009). Tarihsel Kültürel Antropoloji, Ankara: Dipnot Yayınları.