Η βιοποικιλότητα ως θρυαλλίδα περιβαλλοντικής επικοινωνίας μέσω παιχνιδοποιημένης πολυμεσικής εφαρμογής Parkfuse


Δημοσιευμένα: Νοε 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
περιβαλλοντική επικοινωνία κλιματική επικοινωνία πολυμεσική εφαρμογή παιχνιδοποίηση βιοποικιλότητα τουρισμός κινητό τηλέφωνο αντώνης τρίτσης
Κατερίνα Αθανασιάδου
Γαβριήλ Στεφανία
Κατερίνα Τσαράβα
Μαριάννα Χρυσού
Περίληψη

Οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, επηρεάζουν την
ευημερία του ανθρώπου και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Οι επείγουσες
περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν ευρύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών,
επαρκή πληροφόρηση, κινητροδότηση και έκκληση για δράση. Οι νέες τεχνολογίες
και ιδιαίτερα τα παιχνίδια, έχουν αποδειχθεί ικανά μέσα για την προσέγγιση ενός
ευρύτερου κοινού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία
και η αρχική αξιολόγηση μίας πολυμεσικής εφαρμογής, που στόχο έχει να
λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο περιβαλλοντικής επικοινωνίας με κεντρικό θέμα
τη βιοποικιλότητα. Η ανάλυση των χρηστών της εφαρμογής, ακολουθήθηκε από μία
λεπτομερή ανάλυση αναγκών και οδήγησε στη σχεδίαση ενός πρωτοτύπου το οποίο
και αξιολογήθηκε σε περιβάλλον εργαστηρίου με τη χρήση της ευρετικής αξιολόγησης
και της αξιολόγησης ευχρηστίας από εμπειρογνώμονες. Αυτές οδήγησαν σε
βελτιώσεις του αρχικού πρωτότυπου και ανέδειξαν ικανοποιητική την ευχρηστία της
εφαρμογής, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί σε επόμενο στάδιο να αξιολογηθεί με την
ομάδα-στόχο και σε πραγματικές συνθήκες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
AMNH. (χ.η.). What is Biodiversity? Why Is It Important? | AMNH. Retrieved from: https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity conservation/what-is-biodiversity
Baharum, A., Rusli, N. M., Sen, E. K. J., Zain, N. H. M., Ahmad, I. A., Bahar, & Omar, M. (2017). Biodiversity awareness using mobile application: Ikimono Mikke. 2017 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 334– 339. doi:10.1109/ICTC.2017.8190998
Bravo Studio (Version 3.0) [No code mobile app]. (2019). App Foundry S.L. Retrieved from: https://www.bravostudio.app
Ellen MacArthur Foundation. (χ.η.). Circular economy introduction. Retrieved from: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy/introduction/overview
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. (χ.η.). Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα. Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/el/themes/biodiversity/intro
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. (21 Μαρτίου 2022). Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/
European Commission. (2019). EU DELIVERING ON THE UN 2030 AGENDA. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-eudelivering-2030-agenda-sustainable-development_en.pdf
European Council. (14 Οκτώβριος 2020). 5 facts about the EU’s goal of climate
neutrality. Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu
climate-neutrality/
EUROPEN. (χ.η.). Sustainability | EUROPEN. Retrieved from: https://www.europen-packaging.eu/sustainability/
Figma (Version 112.2) [Mobile app]. (2016). Figma Inc. Retrieved from: https://www.figma.com
Gardeli, A., Vosinakis, S., Englezos, K., Mavroudi, D., Stratis, M., & Stavrakis, M. (2017). Design and development of games and interactive installations for environmental awareness. EAI Endorsed Transactions on Game-Based Learning, 4(12), 153402. doi:10.4108/eai.8- 12-2017.153402
Hackett, R. A., Forde, S., Gunster, S., & Foxwell-Norton, K. (2017). Journalism and climate crisis: Public engagement, media alternatives. London: Routledge
Katsanos, C., Tselios, N., & Xenos, M. (2012). Perceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek. 2012 16th Panhellenic Conference on Informatics. doi:10.1109/pci.2012.38
Malone, T. (1981). What Makes Things Fun to Learn? A Study of Intrinsically Motivating Computer Games. Pipeline, 6.
Moser, S. C. (2009). Communicating climate change: history, challenges, process and future directions. WIREs Climate Change, 1(1), 31–53.doi:10.1002/wcc.11
Nielsen Norman Group. (15 Νοεμβρίου 2020). 10 usability heuristics for user interface design. Retrieved from: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
Rajanen, D., & Rajanen, M. (2019). Climate change gamification: A literature review. CEUR Workshop Proceedings, 2359, 253–264
United Nations. (χ.η.). The 17 goals | Sustainable Development. Retrieved from: https://sdgs.un.org/goals
Willoughby, J. F., & Smith, H. (2016). Communication strategies and new media platforms. Science Communication, 38(4), 535–545.
doi:10.1177/1075547016648151 Xano (Version 1.43.3) [No code back-end platform]. (2014). Xano Inc. Retrieved from: https://www.xano.com