Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα


Δημοσιευμένα: Νοε 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Μάρκετινγκ ζωντανής σύνδεσης ψηφιακό μάρκετινγκ γραμμικό και μη γραμμικό μάρκετινγκ πελατοκεντρικό μάρκετινγκ εξατομίκευση τμηματοποίηση αγοράς μάρκετινγκ περιεχομένου
Κουμπαρέλης Ανάργυρος - Άρης
Περίληψη

Το πέρασμα της κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή εμπλούτισε το μάρκετινγκ με τα νέα δεδομένα και τις αντίστοιχες δυνατότητες των ψηφιακών μέσων, γεγονός που σηματοδότησε τη μετάβασή στο ψηφιακό γίγνεσθαι, δηλαδή, την ψηφιακή επικοινωνία με όλα τα συμπαρομαρτούντα των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της. Σ’ αυτό το καινοτόμο πλαίσιο, το μάρκετινγκ ζωντανής σύνδεσης και, εν προκειμένω, τα ιστόπεδα των επιχειρήσεων είναι, ταυτόχρονα, εργαλεία και μηχανισμοί προβολής και εμπορίας προϊόντων (και υπηρεσιών). Το παρόν άρθρο περιγράφει τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού μέσα από ιστότοπους ομοειδών προϊόντων-μαρκών, τους οποίους συγκρίνει ανά δύο, με βάση τον τροπικότητα (“τρόπο”) των εργαλείων που το συναποτελούν και υπάρχουν στο menu τους. Πιο συγκεκριμένα, εδώ εξετάζονται τέσσερα ζεύγη ιστότοπων ομοειδών προϊόντων που καλύπτουν ένα σημαντικό φάσμα της κατανάλωσης, τα οποία και επιλέχτηκαν με κριτήριο την «ανάμιξη» των καταναλωτών με αυτά, όπως αναλύεται ο όρος αυτός από τους Rossiter & Percy. Έτσι, με δεδομένο ότι ο ιστότοπος μιας επιχείρησης υπόκειται σε επεξεργασίες που διασφαλίζουν την ελκυστικότητα, τη λειτουργικότητα και, εντέλει, την ειδοποιό του διαφορά από άλλους, ζητούμενο της μελέτης είναι η διάκριση και ακολούθως η κατάταξη των λειτουργιών τους με βάση τον προωθητικό ή ελκτικό τους χαρακτήρα, όπως αναλύεται αυτός στο μάρκετινγκ μέσα από τις γνωστές πλέον τακτικές ή στρατηγικές Ώθησης και Έλξης (Push & Pull). Από τα έντεκα εργαλεία του «Μάρκετινγκ Ζωντανής Σύνδεσης», έξι από αυτά αφορούν σχεδόν αποκλειστικά εκείνους που ελέγχουν τους ιστότοπους επιχειρήσεων. Ο ρόλος των έξι αυτών εργαλείων εποπτικός, είναι δηλαδή ο ρόλος ενός ματιού που βλέπει και καταγράφει τα πάντα. Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτή την καταγραφή αποβλέπουν στη βελτίωση του ιστότοπου προς αμοιβαίο όφελος επιχείρησης και επισκεπτών, πάντα στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Τα υπόλοιπα πέντε εργαλεία, που ουσιαστικά είναι τέσσερα αφού ένα από αυτά είναι ο ιστότοπος-website μιας επιχείρησης (το αντικείμενο της μελέτης δηλαδή). Η σύγκριση δεν είναι εύκολη για δύο λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με το μεγάλο όγκο τους, ενώ ο δεύτερος με το γεγονός ότι η μελέτη ιστότοπων επιχειρήσεων αποτελεί έρευνα πάνω σε κινούμενη άμμο. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Aaker, D., A., (1991). Managing Brand Equity, New York City: The Free Press, pp. 27-31.
Δεμερτζής, Ν. (2002). Πολιτική Επικοινωνία: Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Κεφ. 2: Ο καθορισμός της θεματολογίας των Μέσων (agenda setting), Σειρά: Κοινωνία, Πολιτική & Μέσα Επικοινωνίας, εκδ. Παπαζήση, σσ. 100-101.
Kotler, P. (2000). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος, 9η έκδοση, εκδ. ΕΜΙ-Interbooks, σ. 52.
Kotler, P., Armstrong G., Saunders J., & Wong V. (2002). Principle of Marketing, 3rd ed. Prentice Hall Europe, σ. 650.
Kotler, P. (2001-2). Marketing Management, the Millenium Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Μάλλιαρης Γ. Π. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 3η Έκδοση, εκδ. Αθ. Σταμούλης, σσ.44-50.
Mc Quail, D. (2003). Η θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αι., Κεφάλαιο 2ο:“Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας”, σσ. 36-57 και Κεφάλαιο 6ο “Νέα μέσα – νέα θεωρία;”, εκδ. Καστανιώτη, σσ. 146-172, εκδ. Καστανιώτη
Rossiter, R. J., & Percy L. (1987). Advertising and Promotion Management, New York: McGraw-Hill.
Veblen, T., (1899). Η θεωρία της αργόσχολης τάξης (βλέπε λήμμα «επιδεικτική κατανάλωση»), μετάφρ. Γιώργος Νταλιάνης, επιμ. Σοφιανός Φ.Ρ., Δεκέμβριος 1982, εκδ. Κάλβος.
Chittenden, L., & Retti,e R. (2003). “An evaluation of e-mail marketing and factors affecting response”, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol.11, No 3, σσ. 203-217.
Corniani, M. (2008). “Push and Pull Policy in Market-Driven Management”, Symphonya: Emerging Issues in Management, No1, σσ. 45-64.
Edwards, S. M., Li H., & Lee J-H. (2002). “Forced Exposure and Psychological Reactance: Antecedents and Consequences of the Perceived Intrusiveness of Pop-Up Ads”, Journal of Advertising, Vol. 31, No. 3, σσ. 83–95.
Zhang, J., & Dimitrof, A. (2007). “The impact of metadata implementation on webpage visibility in search engine results” (Part II), Information Processing and Management, Vol. 41, No 3, σσ. 691-715.
Hurme, P. (2001). “Online PR: emerging organizational practice”, Corporate Communications, Vol. 6, No. 2, σσ. 71-75.
Kannan, P.K., & Hongshuang, A. L. (2017). “Digital Marketing: a Framework, Review and Research Agenda”, International Journal of Research in Marketing, Vol., Issue 1, σσ. 22-45.
Kritzinger, W., & Weideman, M. (2013). “Search Engine Optimization and Pay-per-Click Marketing Strategies”, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, Vol. 23, No 3, σσ. 273-286.
Lagodiienko, V., Karyy, O., Ohiienko, M., Kalaman, O., Lorvi, I., & Herasimchuk, T. (2019). “Choosing Effective Internet Marketing Tools in Strategic Management”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol. 8, Issue 3, σσ. 5020-5025.
Mero, J., & Taiminen, H. (2016). “Harnessing marketing automation for B2B content Marketing”, Industrial Marketing Management.
Momcilovic, S., Germano J., Ilic A., & Sousa L., “A Case study of Technology Push and Market Pull Strategies: Magnomics Start-up and Livedrive Spin-off”. Nosrati, M., Karimi, R., Mohammadi, M., & Malekian, K. (2013). “Internet Marketing or Modern Advertising! How? Why?”, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol. 2, Νο 3, σσ. 56–63.
Opreana, A., & Vinerean S. (2015). “A New Development in Online Marketing: Introducing Digital Inbound Marketing”, Expert Journal of Marketing, Vol. 3, Issue 1, σσ. 29-34.
Rossiter, R. J., Percy L., & Donovan, J. R. (1991). “A Better Advertising Panning Grid”, Journal of Advertising Research, Vol 31, No 5, σσ. 11-21.
Σαρμανιώτης, Χ., Τηλικίδου, Ε., & Κοκκίνης, Γ. (2004). “Η Ικανοποίηση του Πελάτη και η Μελέτη της Συμπεριφοράς Παραπόνων του, ως Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας της Επιχείρησης”. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης με θέμα: “Οικονομική Μεγέθυνση και Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Τάσεις και Προοπτικές”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 3 έως 5/10/2002, σσ. 241-255. Επιμέλεια: Γ. Μιχαλόπουλος, Λ. Τσουλφίδης (Υποφάκελος 7 – Αντίγραφο 3).
Sharma, R. (2017). Content Marketing as an Effective Contemporary Marketing Tool, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 5, Issue 11.
Sheth, J.N., & Parvatiyar, A. (1995). “Relationship marketing in consumer markets: antecedents and consequencess”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 23, No 4, σσ. 255-271.
Turnip, F., Nainggolan, M., Tampubolon, G., & Turnip A. (2020 - 21). “Development of Web Landing Page for Small and Medium Enterprise Promotion Business”.
Wong, A., & Yazdanifard, R. (2015). “The Review of Content Marketing as a New Trend in Marketing Practices”, International Journal of Management, Accounting and Economics, Vol. 2, No. 9, 9ος.
Vial, G. (2019). “Understanding digital transformation: A review and a research agenda”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 28, Issue 2, σσ. 118-144.
Digital 2019 Q4 Global Digital Statshot (October 2019) v01”. Retrieved from: https://3c5.com/mjhj7.
DATAPORTAL - Ψηφιακή εξέλιξη στο κόσμο σήμερα (Ιανουάριος 2022). Retrieved from: https://3c5.com/E3MTr WordReference.com. Retrieved from: https://3c5.com/zyidz Ζιγκιρίδης, Ε., “Βασικές έννοιες του μάρκετινγκ”, (Επιμέλεια: Δρ. Γ. Λελεδάκης) –
μεταγραφή Δρ. Α. Κουμπαρέλης).
Ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων”, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Παρατηρητήριο ΣΕΒ, 3η έκδοση, Φεβρουάριος 2022, Retrieved from: https://3c5.com/4CzfG
Goodwin Danny, “Search Engine Optimatization Statistics”, Retrieved from: https://3c5.com/s3s1q, ημερ. ανάκτ. 24-9-2022.
KPI Report 2020, Retrieved from: https://3c5.com/rgwjl
Pay Per Click Management. Retrieved from: https://3c5.com/re8oy
Sullivan Laurie, “Amazon Takes U.S. Search Ad Share from Google”, Retrieved from:
How we calculate Google’s economic impact. Retrieved from: https://3c5.com/6jqb6
Analyzing Social Media Data. Retrieved from: https://3c5.com/r29pw.
Southall Angela, “Push Vs Pull Marketing - which is winning the race for trust?”, Retrieved from: https://3c5.com/hv2mu
Hurley Hall Sharon, 2021, “85 Fascinating Content Marketing Statistics to make you a Marketing Genius”, Retrieved from: https://3c5.com/h85t6