Η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία στην Ελλάδα Κάλυψη, τάσεις και παραλήψεις


Δημοσιευμένα: Nov 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
περιβαλλοντική δημοσιογραφία περιβαλλοντικό ρεπορτάζ ενημερωτικοί ιστότοποι δημοσιογρα΄φία περιβαλλοντική επικοινωνία
Γεωργία Γιολτζίδου
Φωτεινή Γιολτζίδου
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να σκιαγραφήσει το επίπεδο άσκησης της περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση σε σχέση με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία ως ανεξάρτητο επαγγελματικό πεδίο, ενώ αναζητούνται οι σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και απειλές του κλάδου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο ακαδημαϊκό πεδίο. Στο δεύτερο μέρος, με βάση ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία, μελετώνται οι δέκα (10) πρώτοι σε αναγνωσιμότητα ειδησεογραφικοί ιστότοποι στην Ελλάδα, σε αναζήτηση του αποτυπώματος της περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας, του βαθμού αλλά και των τρόπων κάλυψης των ειδήσεων. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα είναι, αν, και σε ποιο βαθμό, ασκείται η περιβαλλοντική δημοσιογραφία ως διακριτό δημοσιογραφικό είδος στον ελληνικό ηλεκτρονικό τύπο. Η μελέτη αποκαλύπτει μια σειρά τάσεων, παραλήψεων και στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην ελληνική δημοσιογραφία, όσον αφορά τη δημοσίευση και προώθηση ειδήσεων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ. Τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας, αποδεικνύουν ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, η περιβαλλοντική δημοσιογραφία δεν είναι μέχρι και σήμερα αρκούντως αναπτυγμένη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Anam, M. (2007). Role of the Media on Democratic Ownership of the Development Finance System (27 September). Retrieved from: www.oecd.org/dataoecd/3/45/39364379.pdf.
Bavadam, L. (2010). Environmental Stories Among the Most Challenging, in: Keya Acharya and Frederick Noronha (Eds), The Green Ink: environmental journalism in India and South Asia, New Delhi: Sage, pp. 311.8.
Beck, U. (1995). Ecological Politics in an Age of Risk. Cambridge: Polity Bodker, H. & Neverla, I. (2012). Introduction. Journalism Studies, 13(2), 152– 156. doi:10.1080/1461670x.2011.646394.
Boukoff, M. T. & Boukoff, J. M. (2004). Balance of Bias: global warming and the US prestige press, Global Environmental Change 14, pp. 12536.
Boykoff, M. T, & Boy, J., (2007). Climate Change and Journalistic Norms: a case study of U.S. mass-media coverage. Geoforum 38(6), pp. 1190204.