| More
Ιστορία Περιοδικού

Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες

Η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από το 2007 στην περιοχή των Πρεσπών. Η δράση έχει ως σκοπό να διοργανώνει στις Πρέσπες σε ετήσια βάση εικαστικές δράσεις που διερευνούν το τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικολογική διάσταση της περιοχής. Ταυτόχρονα η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες έχει ως στόχο να καθιερώσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας ( (ΤΕΕΤ), της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής, βαλκανικής και διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας.

Κάθε χρόνο αναπτύσσεται και μια θεματική που προκύπτει μέσα από την έρευνα του πεδίου. Οι θεματικές τα χρόνια ανάπτυξης της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες υπήρξαν: Παγκόσμια Τοπία/Global Landscapes (2009), Διευρυμένα/Απόλυτα Πεδία (2010), Πολιτικές Τοπογραφίες (2011), Πέρα από τα σύνορα/περιπατητές στα Σύνορα του στοχασμού (2012), Διαδικασίες Επιβίωσης (2013-2014), Οι Ροές των Πραγματικοτήτων/ Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης (2015-2016), Νοητά και Πραγματικά Μνημεία (2017-2018).

   Διοργανωτής της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες είναι το 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του ΤΕΕΤ. Συντονιστής της διαδικασίας είναι ο Γιάννης Ζιώγας, ζωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΕΕΤ) υπεύθυνος του 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Τμήματος. 

    Οι δράσεις της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες έχουν παρουσιαστεί σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, ενώ έχουν εκδοθεί έξι τόμοι καταγραφής των εικαστικών δράσεων και συνεδρίων. Το 2014 η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες παρουσιάστηκε σε μια τετράμηνη έκθεση στο Κρατικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Το 2019 διοργανώθηκε στις Πρέσπες η εβδομαδιαία Διεθνής Συνάντηση/Συνέδριο Περιπατητικές Πρακτικές/Περιπατητική Τέχνη/ Περιπατητικά Σώματα που μετασχημάτισε την περιοχή σε ένα ανοικτό εργαστήριο ιδεών.

     Κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε χρόνων της υλοποίησής της, συμμετείχαν στην Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες περισσότεροι από δύο χιλιάδες καλλιτέχνες, επιστήμονες, θεατές εισάγοντας τις Πρέσπες ως διεθνές κέντρο πολιτιστικών ανταλλαγών. 

 

 

Οι εκδόσεις της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες έχουν δύο στόχους: είτε να τεκμηριώσουν τις εικαστικές δράσεις που υλοποιούνται είτε να αποτελέσουν πρακτικά των ημερίδων και συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί . Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης έχουν ήδη εκδοθεί οι εξής τόμοι:

  1. -Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2008 (επιμ. Γιάννης Ζιώγας). Φλώρινα: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  2008.
  2. -φύση/όρια/υλικά (Εικαστική Διερεύνηση των Υλικών της φύσης (επιμ. Γιάννης Δαϊκόπουλος, Γιάννης Ζιώγας). Φλώρινα: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης , 2011.
  3. -Global Landscapes/Παγκόσμια Τοπία (επιμ. Γιάννης Ζιώγας, Πηνελόπη Πετσίνη, Νίκος Παναγιωτόπουλος). Αθήνα: Αιγόκερως, 2011.
  4. -Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007-2014, Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου (επιμ. Γιάννης Ζιώγας). Φλώρινα: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  2014.
  5. -Τοπίο: Ιστορίες, Πολιτικές Αναπαραστάσεις, Πρακτικά Συνεδρίου (επιμ. Γιάννης Ζιώγας, Στέλλα Συλαίου). Φλώρινα: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  2017.
  6. -Walking Practices/Walking Art/Walking Bodies (επιμ. Γιάννης Ζιώγας, Geert Vermeire). Φλώρινα: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  2020.
 

 http://visualmarch.eetf.uowm.gr/

Visual March to Prespa

 

Visual March to Prespa is a process that is been realized since 2007 in the area of Prespa.  Visual March to Prespa organizes, on a yearly basis, visual activities that explore the landscape, the culture and the ecological dimension of the area. At the same time, Visual March to Prespes has established networks of exchange between the instructors, and the students the Department of Visual and Applied Arts of the School of Fine Arts of the University of Western Macedonia (EETF), the local community, and the broader Greek, Balkan and international artistic and scientific community.

  A thematic is developed every year, as a study of field research. The thematic areas of the previous years were: Παγκόσμια Τοπία/Global Landscapes (2009), Extended/Absolute Fields (2010), Political Topographies (2011), Beyond the borders/walkers in the Borders of contemplation (2012), Survival Processes (2013-2014), The flows of Reality/the dominance of water as spiritual material (2015-2016), Νοητά και Πραγματικά Μνημεία (2017-2018).

    The organizer of the Visual March to Prespes is the 1st Painting Workshop of EETF. Coordinator of the process is Yannis Ziogas, painter, Associate Professor of the 1st Painting Workshop, EETF.

   The activities of Visual March have been presented in national and international exhibitions and conferences, in six books and conference proceedings. In 2014 the activities of Visual March were presented in a four-month exhibition in the Museum of Contemporary Art in Thessaloniki. In 2019 there was organized the one-week International Encounters/Conference Walking Practices/Walking Art/Walking Bodies that transformed the area into an open workshop of ideas.

  During the 15 years of the implementation of Visual March to Prespa, more than 2000 artists, scholars, students, and amateurs of art have participated in introducing the area of Prespa as a place of international cultural exchange.

 The editions of Visual March to Prespa have two aims: to document the visual activities that are realized or to issue the proceeding of the conferences that take place. There have been issued the following volumes:

-Visual March to Prespa 2008 (ed. Yannis Ziogas). Florina: Department of Fine and Applied Arts, 2008.

-nature/limits/materials (Visual exploration of the materials of nature (ed. Yannis Daikopoulos, Yannis Ziogas). Florina: Center of Environmental Education of Meliti, 2011.

-Global Landscapes/Παγκόσμια Τοπία. (ed. Pinelopi Petsini, Yannis Ziogas, Nikos Panayotopoulos). Florina: Department of Fine and Applied Arts, 2011.

-Visual March to Prespa 2007-2014, A process of experiencing the landscape Florina: Department of Fine and Applied Arts, 2011.

-Landscape: Histories, Political Representations, Conference Proceedings (ed. Yannis Ziogas, Stella Sylaiou). Florina: Department of Fine and Applied Arts, 2017.

-Walking Practices/Walking Art/Walking Bodies (ed. Yannis Ziogas, Geert Vermeire). Florina: Department of Fine and Applied Arts, 2020.

 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/