| More

Το Μοντέλο της Αντεστραμμένης Τάξης στην Υποστήριξη της Μεθοδολογίας του Εκπαιδευτικού Δράματος

Views: 730 Downloads: 532
Sofia Theodor Papadimitriou, Sylvie Ioakeimidou, Gelly Manousou

Περίληψη


Το άρθρο με αφορμή μια μελέτη περίπτωσης στοχεύει να προσφέρει τις απαιτούμενες εννοιολογικές και παιδαγωγικές γνώσεις για τους τρόπους, με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν και συνδυάσουν στη διδασκαλία τους δυο νέες μεθοδολογίες: της Αντεστραμμένης Τάξης και του Εκπαιδευτικού Δράματος. Το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης και ταυτόχρονα μια διδακτική και μαθησιακή μεθοδολογία, μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει είτε ως διδακτικό αντικείμενο είτε ως μέσο για τη διδασκαλία και μάθηση άλλων αντικειμένων χωρίς βέβαια το ένα αποκλείει το άλλο. Η Αντεστραμμένη Τάξη αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τον οποίο, αντιμετατίθενται οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι. Με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας οι μαθητές είναι παθητικοί ακροατές και οι δάσκαλοι, οι «σοφοί» που μεταδίδουν – μεταφέρουν τη γνώση. Το μοντέλο Flipping Classrooms (Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία, Αντεστραμμένη Τάξη) προτείνει τους μαθητές /εκπαιδευόμενους ως ενεργούς μανθάνοντες (active learners) και τους διδάσκοντες υπεύθυνους να δημιουργήσουν σύγχρονα και αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (curators). Σε αυτά ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν, διευκολύνουν τη μάθηση και γενικότερα αναπτύσσουν έναν περισσότερο συμβουλευτικό/εμψυχωτικό ρόλο στις ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι. Οι δυο προσεγγίσεις φαίνεται πως λειτουργούν με ιδανικό τρόπο συμπληρωματικά καθώς ενστερνίζονται τον στόχο μιας μαθητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας με ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί τη διαδικασία από το περιθώριο.


Λέξεις κλειδιά


αντεστραμμένη τάξη; εκπαιδευτικό δράμα; flipping classroom; εκπαιδευτική μεθοδολογία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baker, J. W. (2000). The "classroom flip": Using web course management tools to become the guide by the side. In Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning (pp. 9-17).

Bergmann, J., Overmyer, J., Brett W. (2013). The Flipped Class: Myths vs. Reality. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014 από http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php

Cooper, C. & McEntegart, T. (2007). An Object Lesson – the relevance, for the educational practitioner, of Edward Bond’s work with Big Brum. In The Journal for Drama in Education, 23(2), pp. 18-36. Retrieved on 11 July, 2014 from http://www.mantleoftheexpert.com/wp-content/uploads/2010/03/NATD-Vol.23-2-2007-Pt.1.pdf.

Fleming, M. (1996). Starting Drama Teaching. London: David Fulton Publishers.

Heathcote, D. & Bolton, G. (1995). Drama for Learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert Approach to Education. NH: Heinemann.

Κανδρούδη, Μ, Μπράτιτσης, Θ. (2013). Η αντεστραμμένη Διδασκαλία ως συνεργατική προσέγγιση μάθησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση, στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 ΕΤΠΕ. http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2061.pdf

Megalou, El., Kaklamanis, Ch. (2013). Photodentro LOR, the Greek National Learning Object Repository. In INTED2014, the 8th International Technology, Education and Development Conference, Valencia.

Neelands, J. (1998). Beginning Drama 11-14. London: David Fulton Publishers.

O’Neill, C. (1995). Drama Worlds. NH: Heinemann.

Παπαδημητρίου, Σ. (2011). Ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην υποστήριξη της σχολικής εκπαίδευσης την εποχή του Διαδικτύου. Στο A.Lionarakis (ed.) Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 7, Number 2, 2011 Section one. Open Education ISSN: 1791-9312 Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014 από http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/136/84

Rosenberg, T., (2013). In ‘Flipped’ Classrooms, a Method for Mastery. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014 από http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/10/23/in-flipped-classrooms-a-method-for-mastery/?_php=true&_type=blogs&_r=0

Sams, A., & Bergmann, J. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education (ISTE).

LRE, (nd). The Learning Resource Exchange (LRE) from European Schoolnet (EUN). Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 από http://lreforschools.eun.org/web/guest/about;jsessionid=AD08774A448D385F48D75B6DDDA54F1C

University of Northern Colorado, (2013). The flipped classroom. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014 από www.flippedclassroom.com

Woolland, B. (1996). The Teaching of Drama in the primary school. Essex: Longman.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.934

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.