| More

Η τεχνολογική αποδοχή των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από τους φοιτητές/φοιτήτριες των Ελληνικών Α.Ε.Ι.: Η περίπτωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων

Views: 214 Downloads: 172
Δημήτριος Δανελλάκης, Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που συντελούν στην τεχνολογική αποδοχή των MOOCs ως εργαλεία ενίσχυσης και συμπλήρωσης των σπουδών από φοιτητές/τριες των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τα τελευταία χρόνια, τα MOOCs έχουν αρχίσει να υιοθετούνται από τα Πανεπιστήμια της χώρας μας. Ολοένα και περισσότεροι φοιτητές/τριες εγγράφονται σε σειρές μαθημάτων που προσφέρονται μέσω των πανεπιστημιακών MOOCs, με σκοπό να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν τις σπουδές τους. Για τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στη χρήση, αλλά και την πρόθεση χρήσης των MOOCs από τους Έλληνες φοιτητές/τριες, διεξήχθη ποσοτική έρευνα (δημοσκόπηση) στον πληθυσμό των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο στο μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής TAM (Technology Acceptance Model) που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε από 356 φοιτητές/τριες διαφόρων Πανεπιστημίων. Η περιγραφική ανάλυση ανέδειξε 137 συμμετέχοντες ως τελικό δείγμα για την επαγωγική στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Από τα συμπεράσματα που προέκυψαν, φάνηκε ότι η θεωρούμενη ευκολία χρήσης και η θεωρούμενη χρησιμότητα των MOOCs επηρέασαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη χρήση των MOOCs γενικότερα, αλλά και την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τα MOOCs ειδικότερα. Κατά συνέπεια, το μοντέλο TAM φάνηκε να εξηγεί ικανοποιητικά το βαθμό αποδοχής των MOOCs στον πληθυσμό της έρευνας.


Λέξεις κλειδιά


ηλεκτρονική μάθηση; μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα; αυτομάθηση; μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής; τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aharony, N., & Bar-Ilan, J. (2016). Students’ Perceptions on MOOCs: An Exploratory Study. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning, 12, 145-162.

Al-shami, S. A., Aziz, H., & Rashid, N. (2018). The adoption of MOOC utilization among undergraduate students in Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM). Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10(6S), 2634-2654.

Baggaley, J. (2013, 11 1). MOOC rampant. Distance Education, 34(3), 368-378.

Bagozzi, R. P., Davis, F. D., & Warshaw, P. R. (1992). Development and test of a theory of technological learning and usage. Human relations, 45(7), 659-686.

Chaiyajit, A., & Jeerungsuwan, N. (2015). A Study of Acceptance of Teaching and Learning toward Massive Open Online Course (MOOC). The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, (pp. 33.1-33.5).

Chu, R., Ma, E., Feng, Y., Lai, I. K., Cheung, S. K., Kwok, L.-f., . . . Kwan, R. (2015). Understanding Learners’ Intension Toward Massive Open Online Courses. Hybrid Learning: Innovation in Educational Practices (pp. 302-312). Springer International Publishing.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Routledge.

Davis, F. (1989, 09). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319.

Davis, F., Bagozzi, R., & Warshaw, P. (1989, 08). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.

Fianu, E., Blewett, C., Ampong, G. O., & Ofori, K. S. (2018). Factors Affecting MOOC Usage by Students in Selected Ghanaian Universities. Education Sciences, 8(2), 70.

Hakami, N. A. (2018). An Investigation of the Motivational Factors Influencing Learners’ Intentions to Continue Using Arabic MOOCs. (Doctoral dissertation, University of Southampton, University Library).

Huanhuan, W., & Xu, L. (2015). Research on technology adoption and promotion strategy of MOOC. 2015 6th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), (pp. 907-910).

Lim, C. L., Tang, S. F., & Ravichandran, P. (2017). A Study on the Mediation Effects of Intention to Enroll in MOOCs on its Actual Usage. Proceedings of the 8th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning - IC4E '17, (pp. 30-33).

Nordin, N., Norman, H., & Embi, M. A. (2015). Technology Acceptance of Massive Open Online Courses in Malaysia. Malaysian Journal of Distance Education, 17(2), 1-16.

Yousef, A., Chatti, M., Schroeder, U., Wosnitza, M., & Jakobs, H. (2014). MOOCs - A Review of the State-of-the-Art. Proceedings of CSEDU 2014 (6th International Conference on Computer Supported Education), (pp. 9-20).

Zapata-Ros, M. (2013). MOOCs, a critical view and a complementary alternative: the individualization of learning and pedagogical support. Campus Virtuales. Revista Científica Iberoamericana de Tecnología Educativa, 2(1), 20-38.

Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.2297

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.