| More

Αξιολόγηση της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Views: 1108 Downloads: 524
Ανδρέας Παυλάκης, Σάββας Ζαννέτος, Δέσποινα Αθανασιάδη

Περίληψη


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προσφέρει προγράμματα σπουδών με την εξ αποστάσεως μέθοδο, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 -16 και ήδη καταγράφηκαν οι πρώτοι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών. Συνακόλουθα, κατέστη αναγκαίο να αξιολογηθεί η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτυπώθηκαν απόψεις των φοιτητών για μια σειρά θεμάτων σε σχέση τη χρήση και την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας. Συνολικά, ανταποκρίθηκαν, σχεδόν, τρεις στους τέσσερις φοιτητές οι οποίοι γενικά είναι ικανοποιημένοι από την επικοινωνία με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, την ανατροφοδότησή τους για γραπτές εργασίες και τη διεξαγωγή των τηλεσυναντήσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά, δεδομένου της μικρής διάρκειας προσφοράς προγραμμάτων σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά ο εφησυχασμός δεν επιτρέπεται αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η υιοθέτηση προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικού – ακαδημαϊκού και διοικητικού –για την επίτευξη ολικής ποιότητας, η αναζήτηση της οποίας, εξ ορισμού, είναι συνεχής.


Λέξεις κλειδιά


Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου; εξ αποστάσεως εκπαίδευση; απόψεις φοιτητών; Τηλεσυναντήσεις; χρήση τεχνολογίας; επικοινωνία; ρόλος καθηγητή; γραπτές εργασίες

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Anastasiades P., Iliadou Chr. (2010) Communication between tutors – students in DL.A case study of the Hellenic Open University. (available at European Journal of Open, Distance and e –Learning)

http://www.eurodl.org/?p=archives&year=2010&halfyear=2&article=407

(ημερομηνία πρόσβασης 20/07/2017)

Baruch Y. (1999) Response Rate in Academic Studies-A Comparative Analysis Human Relations, Vol 52, Issue 4, p. 429

Cardoso V., Bidarra J. (2007) Open and Distance Learning: Does IT (Still) Matter? European Journal of Open, Distance and E-Learning http://www.eurodl.org/?article=260 [πρόσβαση 13/08/2017]

Jacobs C, Winnard Y., Elliott V. (2014) Introducing a Structured Format for Learner Self-Assessment: The Tutor's Perspective. (Available at European Journal of Open, Distance and e –Learning) http://www.eurodl.org/?p=archives&year=2014&halfyear=2&article=659 (ημερομηνία πρόσβασης 20/07/2017)

Kalogiannakis Μ. & Touvlatzis S. (2015) Emotions Experienced by Learners and their Development through Communication with the Tutor-Counsellor

European Journal of Open, Distance and e –Learning – Vol .18 / No .2, 2015, Pages. 37- 49, ISSN 1027-5207 © 2015 EDEN

Karakiza T. (2010) Looking at screen, touching the keyboards keys. Conversions of pedagogical relationships in a networked environment. Athens: Papazisis Press στο

Panagiotakopoulos C., Tsiatsos T., Lionarakis A., Tzanakos N. (2013) Teleconference in support of distance learning: Views of educators, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, T. 9, 5-18.

Lynch R. & Dembo M. (2004) The Relationship between Self-Regulation and

Online Learning in a Blended Learning Context, International Review of Research in Open and Distance Learning, Volume 5, Number 2.

Mavroidis I., Karatrantou A., Koutsouba M., Papadakis S. (2013) Technology Acceptance and Social Presence in Distance Education - A Case Study on the use of Teleconference at a Postgraduate Course of the Hellenic Open University. European Journal of Open, Distance and e –Learning – Vol .16 / No .2, 2013, Pages. 76- 96, ISSN 1027-5207 © 2013 EDEN

Moskal, P, Dziuban, C., Hartman, J.(2012) Blended learning: A dangerous idea? The Internet and Higher Education, Volume 18, July 2013, Pages 15-23, https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.12.001

Nikolaki Ε., Lykesas G., Venetsanou F., Savidou D. (2017) The Support and Promotion οf Self-Regulated Learning ιin Distance Education. www.eurodl.org/materials/briefs/2017/Nikolaki_et_al.pdf (accessed 12/08/2017)

Nulty D. (2008) The adequacy of response rates to online and paper surveys: what can be done Assessment & Evaluation in Higher Education Vol. 33, No. 3, June 2008, 301–314

Sirkemaa S. (2006) Information technology in developing a

eta-learning environment European Journal of Open, Distance and E-Learning

http://www.eurodl.org/?article=237 [πρόσβαση 13/08/2017]

Υoude Α. (2016) Tutor emotional competences valued by learners in a blended learning context. European Journal of Open, Distance and e –Learning – Vol .19 / No .2 ISSN 1027-5207 © 2016 EDEN

Valkanos E., Papavassiliou-Alexiou I., Fragoulis I. (2009). A Study on Perceptions of Open University Students about the Use of Effectiveness of Collaborative Teaching Methods during the Tutorial Group Meetings. Review of European Studies Vol. 1, No. 2.

Welsh F. J. & Metcalf J.(2003) Administrative support for institutional effectiveness activities: responses to the ‘new accountability’. Journal of Higher Education Policy and Management Volume 25, 2003 - Issue 2, Pages 183-193 (δημοσιευθέν στο διαδίκτυο 2010) (πρόσβαση 13/08/2017)

Zembylas Μ. and Pavlakis Α. (2008) The role of emotions in the experience of online learning: challenges and opportunities. In Educational Media International, 45(2), (pp. 107–117). Available through: EBSCOhost [accessed 20/07/ 2017].

Αγγέλη Θ. (2004) Από δάσκαλος εμψυχωτής, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τεύχος 1, Ιαν-Απριλ 2004 σελ 36-37, μετάφραση από το βιβλίο των Knowles M., Holton E. III, Swanson R.. (1998) The Adult Learner, Huston, pp 198-201, Texas: Gulf Publishing Company

Ζαβλανός Μ. (2006) Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προϊόντα. Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλη.

Καρατζά Μ. (2005) Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τεύχος 5, Μάιος- Αυγ, 2005 σελ 4-8

Κόκκος, Α. (1998) Στοιχεία επικοινωνίας. Στο Κόκκος, Α. & Λιοναράκης Α. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων, τόμος Β, Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 53 - 102.

Λιοναράκης Α., Παπαδημητρίου Δ (2002) Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής και Αποστάσεως & Συμβατικής εκπαίδευσης: Προκαταρκτικά Δεδομένα της Ποιότητας της μαθησιακής Εμπειρίας. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τόμος Β’, επιμέλεια Α. Δημητρακοπούλο, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ 26-29/9/2002 σελ 416 -425, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Καστανιώτης

Ματραλής, Χ. (1998). Το έντυπο υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση . Στο Κόκκος, Α., Λιοναράκης Α. Ματραλής Χ., Παναγιωτακόπουλος Χ. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες. Τόμος Γ, 36 επ. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Μηλιωρίτσας και Γεωργιάδη (2010) Επίδραση της τηλεδιάσκεψης στη μαθησιακή διαδικασία του Ε.Α.Π. Απόψεις φοιτητών και ΣΕΠ των ΘΕ ΕΚΠ 65 –ΕΚΕ 50.: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6, 152-167. [πρόσβαση 12/08/2017]

Νικολάκη Ε., Κουτσούμπα Μ., & Λυκεσάς Γ. (2013). Οι Γραπτές Εργασίες και οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ως σημαντικά παιδαγωγικά εργαλεία στην υποστήριξη στρατηγικών αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στο περιβάλλον του ΕΑΠ. Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμος 1 Μέρος Α, σελ. 167 – 180, Αθήνα 8 -10 Νοεμβρίου 2013.

Ν. 136(Ι)/2015. Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, σε ισχύ από: 21.7.2015

Παυλάκης Α. και Καϊτελίδου Δ. (2007). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κυπριακή Πραγματικότητα: Από τη Σκέψη στην Υλοποίηση. Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

Παυλάκης Α. και Τάλιας, Μ. (2011). Oι απόψεις του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η εμπειρία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου» Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμος 6, Αρ 2Β σελ 137 - 150 Αθήνα 4 -6 Νοεμβρίου 2011.

Παυλάκης Α. Τάλιας Μ. και Ζαννέτος Σ. (2013) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Οι απόψεις των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμος 2, Αρ. Β σελ 86 - 97 Αθήνα 8 -10 Νοεμβρίου 2011.

Ποντάνο Ρ. Φ. (2005) Μοντέλα και σημασία του διδακτικού σχεδιασμού για το e-learning. Ανοικτή εκπαίδευση τεύχος 1 , 2005, σελ 45-67, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

Σαρακατσάνου, & Βασάλα (2011). Διαμεσολαβημένη διαπροσωπική επικοινωνία σπουδαστών και ΚαθηγητώνΣυμβούλων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμος 6, 207 - 220 Αθήνα 4 -6 Νοεμβρίου 2011.

Σιούλης Η. και Γαρδικιώτης Α. (2011) Επικοινωνία φοιτητών εκπαιδευτή σε ένα πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αντιλήψεις των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την ανατροφοδότηση των γραπτών τους εργασιών. Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμος 2, Αρ. 5Β σελ 212 - 238 Αθήνα 8 -10 Νοεμβρίου 2013.

Σπανακά Α. (2011) Οι Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το Παράδειγμα Τριών Ανοικτών Πανεπιστημίων. Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Λιοναράκης Α. (επιμ) Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμος 6, Αρ Α σελ 137 - 150 Αθήνα 4 -6 Νοεμβρίου 2011.

Χατζηλάκος, Θ., Παπαδάκης Σ., Ρώσσιου Ε. (2007) Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις. Ανοικτή εκπαίδευση τεύχος 5 , 2007, σελ 57, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.




DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1037

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.