Παπαδάτος Γ. ‘3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, τχ. 1, Μάιος 2022, σσ. 1-142, doi:10.12681/edusc.4544.