Τσάκος Ε., και Αθανασοπούλου Ά. ‘Τι κάνει ένα μάθημα ’βαρετό’; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2015, τχ. 2, Μάιος 2016, σελ. 1421-37, doi:10.12681/edusc.363.