Κουμέντος Ι. ‘Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, τχ. 1, Οκτώβριος 2021, σελ. 177-8, doi:10.12681/edusc.3434.