Αθηναίου Ε., Καραγιαννάκης Γ., και Γαλανάκη Ε. ‘Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 9, Ιούλιος 2020, σσ. 53-76, doi:10.12681/edusc.3105.