Αθανασίου Α. ‘Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 8, Μάρτιος 2020, σελ. 8-20, doi:10.12681/edusc.2650.