ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε.-Ζ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι., και ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε. ‘Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, Μάρτιος 2019, σσ. 421-53, doi:10.12681/edusc.1741.