Γαλίτης Π. ‘Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 2014, τχ. 1, Μάιος 2016, σσ. 64-78, doi:10.12681/edusc.174.