ΣΑΜΑΝΤΑ Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., και ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. ‘Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, Μάρτιος 2019, σελ. 1149-63, doi:10.12681/edusc.1720.