ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ., και ΠΑΛΕΝΗ Μ. ‘Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. 1, Μάρτιος 2019, σσ. 209-26, doi:10.12681/edusc.1716.