[1]
Τσάκος Ε. και Αθανασοπούλου Ά., ‘Τι κάνει ένα μάθημα ’βαρετό’; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας’, edusc, τ. 2015, τχ. 2, σελ. 1421–1437, Μαΐου 2016.