[1]
Αθηναίου Ε., Καραγιαννάκης Γ., και Γαλανάκη Ε., ‘Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού’, edusc, τ. 9, σσ. 53–76, Ιουλίου 2020.