[1]
Γαλίτης Π., ‘Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα’, edusc, τ. 2014, τχ. 1, σσ. 64–78, Μαΐου 2016.