[1]
ΣΑΜΑΝΤΑ Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., και ΜΑΝΕΣΗΣ Ν., ‘Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο’, edusc, τ. 1, σελ. 1149–1163, Μαρτίου 2019.