[1]
ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ. και ΠΑΛΕΝΗ Μ., ‘Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες’., edusc, τ. 1, σσ. 209–226, Μαρτίου 2019.