Παπαδάτος Γ. (2022) ‘3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), σσ. 1–142. doi: 10.12681/edusc.4544.