ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ Ε. (2022) ‘«Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές»’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), σσ. 65–73. doi: 10.12681/edusc.4535.