Κουμέντος Ι. (2021) ‘Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), σελ. 177–187. doi: 10.12681/edusc.3434.