Αθανασίου Α. (2020) ‘Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία’., Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, σελ. 8–20. doi: 10.12681/edusc.2650.