Γαλίτης Π. (2016) ‘Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα’, Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(1), σσ. 64–78. doi: 10.12681/edusc.174.