ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ. και ΠΑΛΕΝΗ Μ. (2019) ‘Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες’., Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, σσ. 209–226. doi: 10.12681/edusc.1716.