Κουμέντος Ιωάννης. 2021. ‘Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (1):177-87. https://doi.org/10.12681/edusc.3434.